Стратегически документи

Стратегия за развитие на Област Смолян 2014-2020

Чрез Стратегията се определя рамката за развитие на областта, изразена чрез формулирането на съответните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално (областно) развитие. Тя се базира на наличния потенциал и сравнителните предимства на Област Смолян, като същевременно се съобразява и транспонира политики, цели, приоритети и механизми, залегнали в европейската и националната йерархия на системата за планиране и управление на регионалното развитие.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 1 на Областния съвет за развитие от 22.10.2013 г.