Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област София-град 2014-2020 г.

Стратегията отразява съвременните разбирания за ориентиран към потенциала, а не към бариерите в развитието интегриран подход, който отчита необходимостта от ефективно партньорство, пространствена и времева координация и концентрация върху ограничен брой приоритети в условията на икономическа, финансова, социална и политическа криза. Областната стратегия на Област София-град се фокусира върху най-важните теми, които имат значение за цялата територия на областта, които са и в основата на Европейската кохезионна политика, а именно: икономическо развитие, конкурентоспособност, създаване на работни места и преодоляване на икономическите различия; социално развитие, равнопоставеност и приобщаване на социални групи в уязвимо положение; опазване, възстановяване и развитие на околната среда, в най-широкия смисъл на това понятие, за преодоляване на дисбаланса в пространственото развитие и в жизнения стандарт. Към тези три теми, е добавена още една – темата за ефективното управление и за подобряване на координацията между институциите, чиито отговорности се припокриват в обхвата на област София-град – Областната администрация и Столична община.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет за развитие от 28.06.2013 г.