Стратегически документи

Актуализация на Областна стратегия за развитие на Област София-град 2015-2020 г.

Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия на Област София-град за периода до 2020 г. е изготвен на основание чл. 31 ал 1. т. 5. от ППЗРР. В актуализирания документ са отразени препоръките от изготвената Последваща оценка на на Областната стратегия за развитие на област София-град с хоризонт до 2013 г. Документът е изготвен от „Институт за управление на програми и проекти” (Изпълнител) в изпълнение на Договор с Област София-град и в съответствие с нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на регионална политика в Република България.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет за развитие от 03.04.2015 г.