Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020 г.

Областна стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014-2020 г. е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, с който се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта. На базата на установените проблеми, тенденции, изводи и препоръки от социално – икономическия профил на областта се изведени силните и слабите страни, възможностите и заплахите, които са отправна точка, аргумент и обосновка на формулиране на стратегическата част на документа.  Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014-2020г. се разработва като се отчита съответствие с проекта на Регионалния план за развитие на Югозападен район от ниво 2.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет за развитие от 25.10.2013 г.