Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Хасково за периода 2014 – 2020 г.

Целите и приоритетите, които са формулирани в Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 г., имат претенция да отразяват общите очаквания и предизвикателства пред бъдещото прилагане на регионалната политика в България и ЕС и отговорностите и капацитета на регионалните власти и партньорите за ефективно планиране, координация, наблюдение и оценка на развитието на областта през този период. Целите и приоритетите на политиката за регионално развитие на област Хасково са фокусирани да отразяват по специфичен начин приоритетите, залегнали в Стратегията „Европа 2020” и националните цели в това направление за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, всички те пречупени през призмата на ЮЦР.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет за развитие от 05.07.2013 г.