Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Шумен за периода 2014 – 2020 г.

Стратегията е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие на Североизточния район от ниво 2. С областната стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта.
 
Водещо начало в Стратегията е подкрепата за реализация на целите и приоритетните области на Стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. Приоритетите са насочени към изграждане на по-интелигентна и конкурентоспособна икономика, на приобщаващо общество с висока степен на заетост, пречупени през призмата на спецификата на областта. На всички етапи от разработване на Стратегията са отчетени и е постигнато съответствие с целите и приоритетите на значими национални и европейски документи за интегрирано развитие за съответния период.

----------

Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Шумен (2014-2020 г.) и Докладът за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен (2014-2020 г.) са приети от Областния съвет за развитие – Шумен с Решение от 11 април 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 3 на Областния съвет за развитие от 19.06.2013 г.