Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Ямбол 2014-2020

Областната стратегия за развитие е основният планов документ, който определя стратегическата рамка за устойчиво социално, икономическо и инфраструктурно развитие на областта през периода 2014-2020 г. Стратегията представлява средносрочен инструмент за формиране на интегрирана политика за регионално и местно развитие в съответствие с общата политика за развитие и сближаване на регионите в Европейския съюз, както и с националните, регионалните и местните приоритети през съответния период. Този документ се основава на експертен анализ на наличните данни и информация, свързани със състоянието и тенденциите в развитието на Област Ямбол през периода до 2012 г. и на оценка на потенциала и възможностите за развитие на областта. Формулираната стратегия за устойчиво интегрирано развитие обхваща средносрочни до дългосрочни цели, приоритети и мерки за реализация с участието на широк кръг от икономически и социални партньори, гражданското общество и при водещата роля на териториалния орган на изпълнителната власт, подпомаган от областната администрация. Разработването на Стратегията е резултат от експертни и обществени дискусии, консултации, мнения и оценки, насочени към подобряване качеството на документа и постигане на стратегическо съответствие, въздействие и приложимост.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет за развитие от 01.01.9999 г.