Стратегически документи

Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Област Варна за периода 2012 – 2020 г.

Настоящата стратегия е разработена съобразно принципите и направленията, заложени в Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011 – 2020г. и анализа и оценката на статистическите данни за пътнотранспортните произшествия на територията на област Варна. В основата на настоящата стратегия за формиране на политиката по безопасността на движението стои тезата, че по-голямата част от катастрофите са предотвратими    и    че    намаляването    на   загубите    от    пътнотранспортните произшествия е преди всичко грижата за конкретния човек, бъдещето и просперитета на нацията.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.