Стратегически документи

План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите

Планът за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите е изготвен в съответствие с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г. и съдържа три направление:

1. Правни мерки

2. Административни мерки

3. Открити въпроси

------------------------------

Планът е допълнен с Решение № 609 на Министерския съвет от 22 юли 2016 г.

------------------------------

Отчетът за напредъка на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите е приет с Протокол № 38.33 на Министерския съвет от 13 септември 2016 г.

------------------------------

Отчетът за напредъка на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите към 29.03.2019 г. е приет с Протокол №20.29 на Министерския съвет от 15 май 2019 г.

------------------------------

Планът за действие е изменен с Решение № 421 на Министерския съвет от 18 юли 2019 г. 

------------------------------

Отчетът за напредъка към 18 октомври 2019 г. в изпълнението на мерките, одобрени с Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите е приет с Протокол № 47 на Министерския съвет от 20 ноември 2019 г.

------------------------------

Отчетът за напредъка към 18 януари 2020 г. в изпълнението на мерките, одобрени с Решение № 411 на Ми­нистерския съвет от 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепят­стващи нарастването на инвестициите е приет с Протокол № 7 на Министерския съвет от 19 февруари 2020 г.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 411 на Министерския съвет от 19.05.2016 г.