Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г.

Стратегията е разработена в контекста на актуалното социално икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие. Тя е съобразена с новите цели и приоритети, както и с финансовите условия на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014-2020 г. Основните принципни постановки, залегнали в настоящата стратегия са: ограничаване на приоритетите и концентрация на ресурсите; интегрираност на интервенциите (хоризонтална, вертикална и териториална); устойчивост на целите и приоритетите; отчитане на общественото мнение.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 2 на Областния съвет за развитие от 26.06.2013 г.