Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Плевeн 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Плевeн 2005 - 2015 г.

Изготвена е Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Плевeн 2005 - 2015г., която е приета с Решение на РСР на Северозападния район за планиране от 29.03.2011г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.