Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Тервел 2014-2020 г.

Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията на Областната стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за регионално развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано управляван и да допринесе за реализацията на Плана за развитие на Североизточен район за планиране на Република България. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 3 на Общинския съвет от 30.05.2014 г.