Стратегически документи

Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

Стратегията предвижда сектор „Хидромелиорации“ да управлява инфраструктурата за предоставяне на напоителни и отводнителни услуги и да надзирава инфраструктурата за защита от наводнения и корекциите на реки, която предпазва земеделските земи от вредното въздействие на водите. Един добре представящ се подсектор по напояване и отводняване предлага значителни възможности за насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство, тъй като подобрява производителността и същевременно води до намаляване на загубите на доход за фермерите в години с по-неблагоприятни климатични условия. Ето защо напояването е важно за справяне с нестабилността на цените, тъй като до голяма степен защитава земеделските стопани от значителен спад в производството и осигурява сравнително стабилни добиви в периоди на лоши метеорологични условия и променливи цени.

Съгласно решението на Министерския съвет министърът на земеделието и храните следва ежегодно до 31 март да внася в Министерския съвет отчет за изпълнението на стратегията за предходната година и годишен план за нейното изпълнение, включващ отделни мерки, бюджет и източник на финансиране, отговорна институция и срок за изпълнение.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 688 на Министерския съвет от 18.08.2016 г.