Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Лозница 2014-2020

По същество планът се разработва и прилага в общия контекст на актуалната законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, като има за цел да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на Общината. Тези решения очертават общата рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Планът за развитие на Община Лозница е оперативен документ, обединяващ целите, общността и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Разград и действащите
устройствени планове.

Изготвена е Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Лозница 2014-2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 278 на Общинския съвет от 31.07.2014 г.