Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Самуил 2014-2020 г.

Общинският план за развитие на община Самуил за периода 2014–2020 г. е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности и ресурси на Общината. Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз  и националните цели и приоритети за регионално развитие.


Документът е валиден до края на : 2020 г.