Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Цал Калоян 2014-2020 г.

Планът има за задача да фокусира управленските процеси и да даде рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин през периода 2014 – 2020 г.в рамките на Община Цар Калоян да има балансирано икономическо и социално развитие с обща цел намаляването на диспропорциите между нея и останалите региони в страната и Европа.   

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 33 на Общинския съвет от 10.06.2014 г.