Стратегически документи

Стратегия за децентрализация 2016 - 2025 г.

Стратегията си поставя за цел властите на общинско и регионално ниво да предоставят качествени публични услуги при активно включване на гражданите в управлението.
Усилията ще се насочат в посока:
Устойчиви, ефективни и прозрачни общински финанси, и създаването на условия за регионално развитие и икономически растеж;
Провеждане на местна политика в интерес на българските граждани;
Подобряване на обхвата, ефективността и качеството на местните услуги.
 
Стратегическите цели на стратегията са:
Стратегическа цел 1 – Прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт в основни сектори;
 
Стратегическа цел 2 – Установяване на оптимално разпределение на ресурси между централното и местното ниво
 
Стратегическа цел 3 – Граждански контрол върху действията на публичните институции.
 
Стратегическа цел 4 – Повишаване влиянието на регионалните институции за провеждане на координирана политика за регионално развитие 
 
Предвижда се ръководството и координацията на изпълнението на Стратегията за децентрализация да продължи да се осъществява от Съвета за децентрализация на държавното управление.
 
------------------------------
Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. е приета със същото Решение № 735 на Министерския съвет от 08 септември 2016 г.
 


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 735 на Министерския съвет от 08.09.2016 г.