Стратегически документи

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър определя основните принципи, цели и приоритети на планирането и разпределението на спектъра по ползватели и радиослужби.
На основание чл. 18, ал. 3, от Конституцията на Република България, държавата осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарна орбита, определени за страната в международни споразумения.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър се разработва от Съвета по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет. При изготвянето й се отчитат изискванията на:
- Закона за електронните съобщения;
- актовете на Европейския Съюз (ЕС) в областта на електронните съобщения;
- относимите актове на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и Европейската конференция по пощи и телекомуникации (European Conference of Postal and Telecommunications – CEPT);
- решенията на Световна конференция по радиосъобщения (WRC-15).
 
 
За постигане целите на Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър се поставят следните срокове:
- краткосрочни – до края на 2017 г.;
- средносрочни – до края на 2019 г., които съвпадат със следващата Световна конференция по радиосъобщения (WRC-19), определяща насоките за ползване на радиочестотния спектър в световен мащаб, за следващия 3-4 годишен период;
- дългосрочни – след 2020 г.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 734 на Министерския съвет от 02.09.2016 г.