Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Созопол 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Созопол 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Междинната оценка на Общинския план за развитие на община Созопол и съответно Актуализацията на Плана са разработени в контекста на настъпилите промени през годините на неговото прилагане (след 2008г.) и съобразно с насоките и оценките на редица документи на европейско, национално и регионално ниво.


Документът е валиден до края на : 2013 г.