Стратегически документи

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Област Силистра (2017 – 2018)

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на област Силистра е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПМС № 286 от 2016 г.)
В основата на Областната стратегия стоят анализите на общините на територията на област Силистра за потребностите от подкрепа по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приети от общинските съвети, както следва:
 Община Алфатар – решение № 149/28.10.2016 г., протокол № 15/28.10.2016 г.
 Община Главиница – решение № 161/03.11.2016 г., протокол № 20/03.11.2016 г.
 Община Дулово – решение № 173/25.10.2016 г., протокол № 12/25.10.2016 г.
 Община Кайнарджа – решение № 130/28.10.2016 г., протокол № 20/28.10.2016 г.
 Община Силистра – решение № 326/29.09.2016 г., протокол № 14/29.09.2016 г.
 Община Ситово – решение № 106/25.11.2016 г., протокол № 13/25.11.2016 г.
 Община Тутракан – решение № 265/27.10.2016 г., протокол № 15/27.10.2016 г.
Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа на изводите от общинските анализи, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 1 от Протокол 13 на Областния съвет за развитие от 16.02.2017 г.