Стратегически документи

Mорска стратегия на Република България и програма от мерки

Изготвянето и изпълнението на Морската стратегия е във връзка с транспониране на изискванията на Рамкова Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕС в българското законодателство и изпълнението на ангажиментите на България по чл. 1, т. 1 и 2 от РДМС.

Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда (съгласно чл. 8 от РДМС), дефинициите за добро състояние на морската околна среда - ДСМОС (съгласно чл. 9 РДМС) и набелязването на екологични цели и свързаните с тях индикатори (съгласно чл. 10 РДМС) представляват първата част от морската стратегия. Разработени са през 2012 г.

Програмата за мониторинг (съгласно чл. 11 от РДМС) е втората част на морската стратегия и е разработена през 2014 г.

 


Документът е валиден до края на : 2021 г.
Документът е приет с Решение № 1111 на Министерския съвет от 29.12.2016 г.