Стратегически документи

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на област Търговище 2017-2018 г.

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на област Търговище е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 г.)

 В основата на Областната стратегия стоят анализите на общините на територията на област Търговище за потребностите от подкрепа по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приети от общинските съвети, както следва:  

- Община Търговище – решение №14, протокол №20/27.04.2017г. 

- Община Попово – решение №266, протокол №19/27.04.2017г.

- Община Омуртаг – решение №221, протокол №26/28.04.2017г.  

- Община Опака – решение №167, протокол № 19/21.04.2017г. 

- Община Антоново – решение №196, протокол №21/27.04.2017г.

Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа на изводите от общинските анализи, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели. 


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 31.05.2017 г.