Стратегически документи

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Шумен (2017-2019)

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Шумен (2017-2019) е разработена в изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование, въз основа на анализ на потребностите от подкрепа на всяка община на територията на област Шумен.

Стратегията е разработена от междуведомствена работна група, създадена със Заповед № РД-15-44(23.03.2017 г.) на Областния управител на област Шумен, включваща представители на Областна администрация Шумен, Регионално управление на образованието - Шумен, Регионална здравна инспекция Шумен, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Шумен, Регионална дирекция за социално подпомагане Шумен, общините на територията на област Шумен.

Приобщаващото образование се реализира в съответствие със следните принципи:  1. Гарантиране на правото на всяко дете и ученик на достъп до детска градина или училище най-близо до неговото местоживеене и на правото му на качествено образование; 2. Гарантиране на достъпа на всяко дете или ученик до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на ученето и приобщаването и на необходимостта от подходяща подкрепа;  3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на детето и на ученика, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;  4. Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик – индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, на които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че детето или ученикът да развие максимално своя потенциал; 5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички деца и ученици заедно, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им в дейността на детската градина или училището;  6. Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на образователните институции в областта на приобщаващото образование на всички равнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогически практики, създаване на сигурна и подкрепяща среда, участие на родителите, мониторинг на процеса и на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията на децата и учениците;  7. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – детската градина/училището, детето/ученика, семейството и общността;  8. Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху участието на децата и учениците в дейността на детската градина или училището;  9. Нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на децата и учениците за живот в приобщаващо общество;  10. Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование съобразно потребностите на децата и учениците и в зависимост от спецификата на обществения живот.

 


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Решение на Областния управител от 15.05.2017 г.