Стратегически документи

Aктуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.)

Настоящата актуализация на  Национална пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. представя основните научни комплекси в страната и съответното им приоритизиране на европейско и национално ниво. Тя дефинира и етапите за развитие на научната инфраструктура в Република България за периода до 2023 г. Настоящата актуализация има следните основни цели:

- Подпомагане на политиките за развитие на научните изследвания, залегнали в Стратегията за развитие на научните изследвания "По-добра наука за по-добра България 2017-2030", отчитайки приоритетите по Иновационната стратегия за интелигентна специализация и програмата на ЕСФНИ за създаване на паневропейски инфраструктури;

- Определяне на приоритетите за устойчиво развитие на НИИ до 2023 г., на базата на изводите от диагностичния преглед на наличното НИ и оборудване, който идентифицира както пропуски и празнини, така и потенциала за интелигентна специализация на България чрез прилагане на политики в областта на научните изследвания и иновациите; 

- Определяне на методологията и процедурата за оценка на съществуващи и бъдещи НИИ;

- Разработване на план, процедури и срокове за поддържане на НИ в Националната пътна карта до 2023 г.
 


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 354 на Министерския съвет от 29.06.2017 г.