Стратегически документи

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021

Противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите е национален приоритет, чието постигане предполага разработването на система от специфични мерки в области като превенция, преследване и наказание, междуведомствена комуникация, закрила и реинтеграция на жертвите.

Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 е основен политически документ, който формулира приоритетите и  целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие - както на самото престъпление, така и на последиците от него.

Целите и приоритетите, заложени в Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 са в съответствие както с тези, разписани в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора 2012-2016, така и с изведените цели и приоритети в цялостното европейско законодателство, регулиращо и регламентиращо целенасочената работа по проблема.


Документът е валиден до края на : 2021 г.
Документът е приет с Решение № 401 на Министерския съвет от 21.07.2017 г.