Стратегически документи

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Варна (2017-2018)

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се основава на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община в област Варна и обхваща периода 2017-2018.

Целите и дейностите на настоящата областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците са свързани с изпълнението и допринасят за постигането на стратегическите цели в следните национални документи.

Областната стратегия идентифицира потребностите от създаване, поддържане и обогатяване на физическата подкрепяща среда, материално-техническа база, както и предизвикателствата за финансово обезпечаване на дейностите по обща и допълнителна подкрепа за всяко дете и ученик.

Областната стратегия се изпълнява от институциите, работещи на областно и на общинско ниво. Кметът на общината отговаря за цялостното изпълнение на общинската стратегия и за приноса на съответната община към изпълнението на областната стратегия. Целите се постигат с общите усилия на всички заинтересовани от процеса страни, в съответствие с компетенциите им и планираните цели и дейности.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Протокол № 8 на Областния съвет за развитие от 07.06.2017 г.