Стратегически документи

Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите 2012-2020 г.

 

Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите 2012-2020, е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г. Съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) Стратегията продължава и развива политическата ангажираност на правителството на европейското развитие на България в съответствие с Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) и с Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” на областно ниво. Стратегията е насочена към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, но не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи. Приложен е целенасочен интегриран подход в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването. Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите е изработена в резултат на сътрудничество от страна на отговорните институции в сътрудничество с гражданския сектор и в частност ромски неправителствени организации.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси от 30.01.2013 г.