Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч 2016-2020 г.

 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч (2016-2020) е насочена към взаимодействие и партньорство за превенция на риска, надграждане и ефективно развитие на мрежата от социални услуги в област Ловеч спрямо нуждите на целевите групи и техните индивидуални потребности. Стратегията е ориентирана към развитието на модерна и адекватна, последователна и устойчива политика в областта на социалното включване, основана на интегрирания подход  и  партньорства на различни нива за търсене на най-добрата подкрепа и предоставяне на по-качествени и ефективни социални услуги.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет за развитие от 20.10.2016 г.