Стратегически документи

Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Ловеч за периода 2017-2018 г.

 

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на област Ловеч е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 г.). Ориентирана е към реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и развитието на способностите на всяко дете и ученик. Стратегията е в съответствие с набелязаните цели, приоритети и мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, заложени в международни и национални документи.


Документът е валиден до края на : 2018 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет за развитие от 03.07.2017 г.