Стратегически документи

Областен план за енергийна ефективност за периода 2014-2020 г.

 

Областния план за енергийна ефективност е разработен на основание чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност и в съответствие с Националната стратегия за енергийна ефективност. Предложената в Областния план за енергийна ефективност съвкупност от механизми и мерки за повишаване на енергийната ефективност на крайните потребители, действията за оптимизация на крайното енергопотребление, както и финансовите механизми за изпълнението им идентифицират възможностите и бариерите за провеждане на политика за енергийна ефективност в Област Ловеч.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет по енергийна ефективност от 25.02.2015 г.