Стратегически документи

Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България

Проблемът с безстопанствените кучета на територията на Република България е сериозен за обществото и има многостранни измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични.

Овладяването на популацията на безстопанствените кучета е научно обосновано регулиране, което позволява осъществяване на контрол и намаляване на броя им до минимум.

Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за населението, като се създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната среда. Безстопанствените кучета създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите.

Отчетът за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България през 2019 г. е приет от Министерския съвет с Протокол № 36 от 10 юни 2020 г.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 136 на Министерския съвет от 14.03.2019 г.