Стратегически документи

Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Програмата е фокусирана върху провеждане на изследвания за разработване на нови нискотоксични биологично активни средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или животински произход) от България за превенция и подпомагане на терапията на някои заболявания, с което да се подобри здравето и качеството на живот на населението. 

Дейностите на програмата включват:

- Разработване на нови нискотоксични активни вещества от различни източници с цел прилагането им в персонализираната и превантивна медицина: разработване на нови ефективни технологии за получаване на активните вещества, изследване механизма на индукция на клетъчна смърт в туморни клетки със съвременни методи и техники.

- Характеризиране на нискотоксични активни вещества с антиинфекциозен потенциал и ефективни срещу невродегенеративни заболявания: оценка на нови биологично активни продукти, оценка на паразитната активност на новите средства върху моделни системи.

- Изследване на механизмите на действие на новите нискотоксични активни форми и комбинации на вещества с цел приложимостта им в биофармецевтичната промишленост: осъществяване на комплексен подход за изследване на биологичната активност и безопасност на веществата с природен произход като антитуморни, антимикробни и противовъзпалителни средства.

- Разработване и апробиране на комплексен изследователски подход, съчетаващ теоретични, изчислителни и експериментални методи и техники за моделиране, прогнозиране и модулиране на терапемтичния ефект на субекти – пептиди, протеини, ензими, гликопротеини и др. биологично активни органични съединения: установяване на съответствие между първичната и вторичната структура и потенциала на пептидите за инхибиране на бактериалната активност, експериментални изследвания на антибактериалната активност на пептидната извадка, изследване преминаването на биологично активни новосинтезирани и природни вещества през кръвно-мозъчната бариера.


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение № 658 на Министерския съвет от 14.09.2018 г.