Стратегически документи

Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия се разработва на основание чл. 6а, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия и очертава визията за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България. НСНРБ отчита международния подход за осигуряване на съгласуваност на политиките за намаляване на риска от бедствия, адаптиране към промените в климата и устойчиво развитие, съгласно Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015-2030,  Парижкото споразумение за климата и Програмата за устойчиво развитие на ООН до 2030 година „Да преобразим нашия свят“.

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия определя посоката на действие до 2030 г., като очертава съгласувана рамка за адекватно намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“.

 

Настоящата стратегия отменя Стратегията за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г., приета с решение по т. 19 от Протокол № 15 от заседанието на Министерския съвет на 16 април 2014 г.

----

Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. е приета с Решение № 865 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г.

----

Годишният план за 2021 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021 - 2025 г. е приет с Решение № 504 на Министерския съвет от 15 юли 2021 г.

----

Годишният план за 2022 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021 - 2025 г. е приет с Решение № 476 на Министерския съвет от 14 юли 2022 г.
---
Докладът за състоянието на защитата при бедствия и Докладът за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през 2024 г. са одобрени с РМС 919/ 20.12.2023 г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 505 на Министерския съвет от 19.07.2018 г.