Стратегически документи

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 и Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022

Стратегията има за цел да очертае съгласувана рамка за определяне на приоритети за действие за намаляване на риска от облъчване от радон и да подпомогне изпълнението на мерките за тяхното осъществяване на национално, областно, общинско ниво, а защо не и във всеки български дом, всяка група и работно място.

Стратегията ще спомогне още и за идентифициране и приоритизиране на конкретни области за сътрудничество, както и ще гарантира решаването на проблемите координирано, с перспектива за развитие на капацитета за намаляване на риска от облъчване от радон в дългосрочен план.

 

Националният план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г. е приет с Решение №55 на Министерския съвет от 01.02.2018 г.

Националният план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г. е приет с Решение №63 на Министерския съвет от 26.01.2023 г.

Отчета за изпълнение на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г. е приет с Решение 263 от 04.04.2024 г. на Министерския съвет


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 55 на Министерския съвет от 01.02.2018 г.