Стратегически документи

Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.

При разработването на Стратегията е водещ принципът за доброволното изпълняване на дейности в сферата на корпоративната социална отговорност (КСО). По своята същност КСО представлява ангажимент от страна на ръководството на компаниите да гарантира, че управленските решения и ежедневни действия, отчитат специфичните интереси на клиентите, доставчиците, потребителите, служителите и обществеността, намираща се в районите, в които оперира компанията, в т.ч.  в сферата на околната среда и на всички други субекти, спрямо които дейността ѝ има пряко или косвено отношение. Ключова предпоставка за реализирането на КСО дейности и политики е и принципът „Прави добро“, т.е.  всеки, който има намерение да реализира КСО практики, следва преди да пристъпи към реализацията им, да е изпълнил коректно законово вменените си задължения.

------

Планът за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за 2019 г. и Планът за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2020 - 2021 г. са приети с Протокол № 36 на Министерския съвет от 28 август 2019 г.

------

Планът за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2022 – 2023 г. е приет с Протокол № 19 на Министерския съвет от 5 май 2022 г.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Протокол № 36 на Министерския съвет от 28.08.2019 г.