Стратегически документи

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г.

Структурата на документа е следната:

Глава 1 очертава рисковете от изменението на климата и уязвимостта на икономическите сектори (селско стопанство, горско стопанство, биологично разнообразие и екосистеми (БРиЕС), води, енергетика, транспорт, градска среда, здравеопазване, туризъм и управление на риска от бедствия, считано за междусекторна тема), както и междусекторни взаимоотношения по отношение на тези рискове и уязвимости и макроикономическите последици от изменението на климата.

В Глава 2 са разгледани политиката и институционалният контекст на АИК по отношение на осведомеността и знанията на заинтересованите страни, правните и институционални рамки, текущите действия и пропуските и пречките, възпрепятстващи АИК. Като основа за разработването на стратегическите цели и действия на АИК.

Глава 3 представя анализи на  политическите, икономически, социални и технологични аспекти (PEST), на силни страни, слаби страни, възможности и заплахи (SWOT), както и водещи принципи за изпълнение на стратегията.

Глава 4 разработва стратегическите цели, възможностите и приоритетите за адаптиране, представя основните констатации от анализа на разходите и ползите от прилагането на мерки за адаптиране и разглежда междусекторните въпроси и финансови ресурси. Националната Програма и Планът за действие са разработени в

Глава 5, включително  оперативните цели и конкретните действия.

Глава 6 представя заключенията за това, което предстои да бъде извършено в изпълнение на Стратегията и Плана за действие и включва предложените мерки за мониторинг и докладване.

 

Приложенията към РМС № 621 могат да бъдат намерени ТУК


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 621 на Министерския съвет от 25.10.2019 г.