Стратегически документи

Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019 - 2023 г.

Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България е разработена в съответствие с изискванията, заложени в Плана за действие на Европейската комисия, относно донорството и трансплантацията на органи 2009-2015 г., както и с Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация (транспонирана в българското законодателство от август 2012 г. чрез Закона за трансплантация на тъкани, органи и клетки (ЗТОТК) и съответните подзаконови нормативни актове), с която се определят стандарти за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 777 на Министерския съвет от 19.12.2019 г.