Стратегически документи

Стратегия за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби

С приемането на настоящата стратегия се цели да се гарантира постигането и поддържането на високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването, и опазване на морската среда от замърсяване от кораби. За да постигне тази цел и за да гарантира ефективност и резултатност на мерките, стратегията има следните направления:
- изпълнение на ангажиментите на Република България, произтичащи от ратифицираните и влезли в сила задължителни инструменти на Международната морска организация (ИМО);
- изпълнение на задълженията и отговорностите на Република България в нейните три функции – държава на знамето, държава на пристанището и крайбрежна държава;
- разпределение на отговорностите и задълженията, произтичащи от задължителните инструменти на ИМО, между различните институции в държавата;
- осъществяване на цялостната координация между различните институции, съставляващи компетентната власт;
-периодично отчитане на ефективността на мерките и действията;
- прилагане на методология за цялостна оценка на функционирането на компетентната власт.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 420 на Министерския съвет от 26.06.2020 г.