Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Самуил 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Самуил е средносрочен стратегически планов документ, който определя политическата, икономическата, пространствената и тематична рамка на развитието на Общината в годините на новия програмен период 2021-2027.
В методически аспект при разработването на ПИРО са използвани подходи и методи, които гарантират достоверността на изследванията, отчитат ограничителите и стимулаторите за развитие на Общината и обосновават формулираните цели, мерки и приоритетни действия за интегрирано развитие на основните функционални системи. Те са насочени към постигане на желан напредък в цялостното социално-икономическо развитие на Общината и изравняването и по основни показатели с останалите общини в страната.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 14.264 на Общинския съвет от 30.09.2020 г.