Стратегически документи

Национален план за изпълнение на Компакта за засилване на гражданското измерение на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз

Гражданското измерение на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз има съществен принос към урегулирането на външни конфликти и посрещането на широк спектър предизвикателства, пряко или косвено свързани със сигурността на Европейския съюз. В комбинация с военните инструменти, ОПСО-мисиите за гражданско управление на  кризи са важен елемент от цялостната политика и инструментариум на ЕС за подпомагане на партньорски страни и за постигане на устойчива сигурност и стабилност във важни за ЕС региони.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 43 на Министерския съвет от 22.07.2020 г.