Стратегически документи

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2022 г.

Програмата има за цел финансиране на материалната база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на  предучилищното и училищното образование и е насочена към изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в Република България.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 543 на Министерския съвет от 03.08.2020 г.