Стратегически документи

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Рамковата програма (РП) на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.)  предоставя обща стратегическа рамка за финансирането на качествени научни изследвания и иновации и е основен инструмент за устойчива конкурентоспособност и дългосрочна перспектива на икономически растеж чрез акумулиране на частни и публични инвестиции, създаване на нови работни места, социалното приобщаване, както и за решаване на обществените предизвикателства в рамките на Съюза.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 557 на Министерския съвет от 06.08.2020 г.