Стратегически документи

Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2020 – 2030 г.)

Националната програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2020 – 2030 г.) се разработва на основание чл. 24. ал.1  от Закона за почвите (Обн. ДВ. бр. 89 от 6 Ноември 2007 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28 Ноември 2018 г.). и  на чл. 77 от Закона за опазване на околната среда. Обхваща 10-годишен период на изпълнение и включва петгодишен план за действие.

 

Целта на Националната програма е опазване на почвените ресурси и тяхното  устойчиво ползване, както и прилагане на добри практики за предотвратяване увреждането на почвите.

 

Национална програма (2020 – 2030 г.) е програмен документ с дефинирани цели, приоритети и мерки за практическо приложение на  държавната политика за опазване на почвените ресурси на национално, регионално и местно ниво.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 748 на Министерския съвет от 22.10.2020 г.