Стратегически документи

Национална стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020-2025 г.

Интегрираното гранично управление е един от основните елементи за гарантиране на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, и като такова то следва да се разработва и прилага на европейско и национално ниво. Единното и хармонизирано прилагане на правилата и стандартите за граничен контрол е от съществено значение за ефективното управление на външните граници на ЕС, преодоляване на свързаните с миграцията предизвикателства и допринасяне за сигурността на ЕС. 


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 792 на Министерския съвет от 30.10.2020 г.