Стратегически документи

Актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“

Достиженията в технологичното развитие, нивото на внедряване на иновации в електронните съобщения и необходимостта от засилване на интеграцията на вътрешния пазар диктуват редица промени в законодателната уредба с оглед осигуряване на темпа на технологичните промени, за да бъде гарантирана ефективност през следващото десетилетие. Основните цели в политиката за широколентов достъп в България са разписани в Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение и Пътната карта към него. Политиките за широколентов достъп също намират отражение в Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 555 на Министерския съвет от 06.08.2020 г.