Стратегически документи

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 г.

Настоящата национална стратегия очертава целите на компетентните национални власти в Република България в областта на превенцията и борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г. и е съобразена с предприетите нови инициативи за защита финансовите интереси на ЕС на европейско ниво – Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (PIF Директива) ; Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (Регламент за Европейска прокуратура) и Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза.

 

Планът за действие за 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 - 2027 г. е приет с Решение № 241 на Министерския съвет от 19 март 2021 г.

 

Отчетът за изпълнение на Плана за действие за 2020 г. за изпъл­нение на Националната стратегия за превенция и борба с неред­ностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Евро­пейския съюз, за периода 2014 - 2020 г. е одобрен с Протокол № 42 от заседание на Министерския съвет на 4 август 2021 г.

 

Планът за действие за 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 - 2027 г. е приет с Решение № 444 на Министерския съвет от 7 юли 2022 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 833 на Министерския съвет от 12.11.2020 г.