Стратегически документи

Актуализирани национални научни програми

1. Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в НОС)
2. Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС)
3. Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“
4. Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“
5. Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)
6. Национална научна програма „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве)
7. Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (РЕПРОБИОТЕХ)
8. Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“
9. Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина” (БиоАктивМед)
 
С Решение № 339 на Министерския съвет от 03.05.2023 г. е изменена Национална научна програма "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия", като срокът за изпълнението ѝ е удължен до 31 декември 2024 г.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 900 на Министерския съвет от 07.12.2020 г.