Стратегически документи

Актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г.

Дългосрочен стратегически документ, чрез който се планира развитието на научната инфраструктура и съдържа списък с нови и в процес на обновяване инфраструктурни обединения от национално и европейско значение. Инфраструктурите, включени в пътната карта, са както физически обекти и мрежови структури, така и консорциуми, свързани с членство на страната в международни организации с научна инфраструктура.

 

Актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г. е приета с РМС № 881 от 03.12.2020 г. (отменено).

С РМС № 328 от 09.04.2021 г.  е приета актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 -2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 328 на Министерския съвет от 09.04.2021 г.