Стратегически документи

Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Настоящият проект за Концепция за развитието на изкуствения интелект (ИИ) в България до 2030 г. е съобразен с документите на Европейската комисия, които разглеждат изкуствения интелект като един от основните двигатели на цифровата трансформация в Европа и значим фактор за осигуряване на конкурентоспособността на европейската икономика и високо качество на живот.

 

Очертани са специфичните аспекти на европейската визия за „надежден ИИ“, в който технологичният напредък да бъде съпроводен от правна и етична рамка за гарантиране на сигурността и правата на гражданите, както и от мерки за събиране на достъпни висококачествени данни, широко разпространение на информация и равен достъп до преимуществата на технологиите на ИИ. Направен е обзор на трите основни типа сектори спрямо създаването и използването на ИИ – сектори развиващи ИИ, консумиращи ИИ и създаващи условия за развитието и внедряването на ИИ.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Протокол № 72.4 на Министерския съвет от 16.12.2020 г.