Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Първомай за периода 2021 – 2027 г.

Основна цел по отношение на ПИРО за периода 2021-2027 г. е прилагането на интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики. Интегрирането на различни секторни дейности за въздействие представлява компонент на съобразеното с конкретното място разработване на политика. Жилищното строителство, транспортът, заетостта, качеството на околната среда и множество социални елементи си взаимодействат, за да окажат влияние на икономическото развитие.
 
Определените цели и приоритети за развитие на Южен централен район в периода 2021-¬2027 г. са в съответствие с целите и стратегиите на Националната програма за развитие: България 2030, Актуализираната национална концепция за пространствено развитие, както и целите на политиките на ЕС за сближаване и регионално развитие след 2020 г.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 101 на Общинския съвет от 30.09.2020 г.